joi, 11 decembrie 2008

Acte Normative privind partiile

resorts Blogs - Blog Catalog Blog Directory


Hotărârea Guvernului Nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement

ART. 1
(1) În scopul protecţiei turiştilor şi practicării schiului de agrement în condiţii de siguranţă pentru turişti, pârtiile şi traseele de schi pentru agrement vor putea fi utilizate numai după omologarea acestora.
(2) Asigurarea securităţii schiorilor pe pârtiile şi traseele de schi omologate constituie obligaţia administratorului acestora.
…………….
ART. 4
(1) Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de Ministerul Turismului împreună cu consiliile judeţene în cadrul unor comisii special constituite, cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui rază se află pârtia sau traseul de schi supus omologării.
(2) Administratorul va solicita omologarea pârtiilor de schi înainte de darea în exploatare a acestora.
(3) Este interzis administratorilor să exploateze pârtii şi trasee pentru schi care nu au fost omologate.
………………..
ART. 6
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) exploatarea pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement fără a fi omologate;
b) neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de protecţie în locurile şi la obstacolele periculoase;
c) neluarea măsurilor de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement, în caz de ceaţă, viscol sau în cazul pericolului de declanşare a avalanşelor, precum şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competiţii sportive;
d) efectuarea de lucrări pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele prevăzute în studiile şi proiectele de amenajare autorizate;
e) utilizarea pentru păşunat a pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement omologate;
f) neasigurarea postului de prim-ajutor pe pârtiile de schi pentru agrement omologate.

Ordinul Ministrului Turismului Nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement

…………….

1.3. Administratorii pârtiilor sau traseelor de schi pentru agrement vor solicita omologarea lor cu cel puţin 45 de zile înainte de darea în exploatare a acestora.
În acest scop se va depune la Ministerul Turismului următoarea documentaţie:
- cerere de omologare;
- certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii comerciale, datele de identificare din certificatul de înmatriculare*). Asociaţiile familiale şi persoanele fizice vor prezenta copie de pe autorizaţia eliberată în baza Decretului-lege nr. 54/1990;
- copie de pe documentul legal care conferă dreptul administratorului să exploateze pârtia sau traseul de schi (act de proprietate, act de concesiune etc.);
- fişa pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement, care va cuprinde elementele prevăzute în criteriile minime de omologare;
- schiţa pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement, cu detalii privind amplasarea instalaţiei de transport pe cablu, porţiunile abrupte, pâlcurile de copaci, curbele şi eventualele intersecţii cu drumurile carosabile, cu traseele instalaţiilor de transport pe cablu şi cu alte pârtii, locurile de amplasare a indicatoarelor de semnalizare şi a balizelor;
- schiţa profilului pârtiei;
- fotografia de ansamblu a pârtiei de schi alpin, cu dimensiunile de 18 cm x 24 cm, realizată, de preferinţă, de pe versantul opus;
- autorizaţia de mediu, obţinută în conformitate cu prevederile Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare
………………………
2.2. Amenajarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement trebuie făcută cu respectarea criteriilor minime prevăzute în anexa nr. 2 şi a următoarelor principii:
a) amenajarea va fi completă şi definitivă, ţinându-se seama de toate elementele legate de relief, prin conservarea peisajului şi protecţia solului;
b) prin amenajare se vor evita gropile sau spărturile prea pronunţate care să îi proiecteze pe schiori prea sus ori pe distanţe prea lungi;
c) obstacolele pe care ar putea fi proiectaţi schiorii în afara pârtiei vor fi prevăzute cu sisteme de protecţie (baloturi de paie, plase etc.);
d) în interiorul virajelor marcate cu “viteză medie” sau “viteză mare” se vor amenaja “zone de cădere” (spaţii suficient dimensionate, libere de orice obstacol);
e) pârtiile de schi pentru agrement vor fi omogene din punct de vedere al dificultăţii.
………………….
2.3. Specificaţiile indicatoarelor de semnalizare a circulaţiei schiorilor pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement sunt cele prezentate în anexa nr. 4.
Indicatoarele de informare vor fi amplasate la punctele de plecare a pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, iar cele de avertizare, orientare şi de reglementare, pe părţile laterale ale acestora, în locuri vizibile pentru schiori şi fără să constituie un pericol pentru aceştia.
Panourile de orientare vor fi amplasate în principalele puncte de interes ale staţiunii sau ale localităţii montane.
Este interzisă lipirea pe suporturile indicatoarelor sau pe plăcuţele indicatoare a oricărui material publicitar.
2.4. În scopul orientării schiorilor pârtiile şi traseele de schi pentru agrement vor fi balizate. Balizarea pârtiilor de schi alpin se face pe una sau pe ambele laturi. Dacă se balizează ambele laturi, balizele vor fi instalate alternativ. Balizele pentru pârtiile de schi alpin vor fi realizate din discuri cu diametrul de 45 cm, fixate pe suporturi adecvate, şi vor fi vopsite în culoarea corespunzătoare gradului de dificultate al pârtiei, având înscrisă pe mijloc denumirea acesteia.
Traseele de schi pentru agrement vor fi balizate pe margine, cu balize de formă rombică, cu dimensiuni de 25 cm x 25 cm, fixate pe suporturi adecvate şi vopsite în culoare portocaliu deschis, de preferinţă cu vopsea fluorescentă.
Balizele vor fi numerotate începând cu cifra 1, pornindu-se de la baza pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement.

Niciun comentariu: